Бизнес Център „Летище София“

Бизнес Център „Летище София“

Основна концепция е да се измести съществуващата локална обслужваща улица към бул. „Брюксел“ (чрез равностойна имотна замяна) и по този начин да се освободи максимално лице на юг за основната сграда на комплекса. По този начин съществуващите имоти се обединяват в два нови УПИ. По тази причина настоящата разработка предлага за разглеждане две стратегии:
– За УПИ XXXV се предвиждат максимално икономични сгради (Сграда 2 и Сграда 3) без подземни нива, с обем издигнат над терена и наземно паркиране на едно ниво, като се приема че зоната е неподходяща за търговски обекти. При тази система РЗП на сградата се ограничава от броя на паркоместата и е в средно съотношение 1:5 площ паркинг спрямо площ офисни етажи.
– За УПИ XXXVI се предвижда многофункционална сграда (Сграда 1) с офиси, бизнес хотел и общ конферентен и стопански блок. Поради желанието на Инвеститора за многоетажна представителна сграда, за ограничение тук се приемат противопожарните норми за високи сгради втора група с височина до 75 метра и се цели да се покаже максимума строителен обем, който може да се вмести в тези рамки. Този обем естествено е само илюстрация на строителните възможности на парцела и лесно може да се намали по икономическа целесъобразност при желание от Инвеститора.
За пълнота на проучването и за да се изследват възможните конфигурации и ефективност на решенията Сграда 1 е разработена в пълни функционални подробности в два варианта:
– Вариант 1 е по задание на Инвеститора и разделя офисната от хотелската част по вертикала, като по този начин формира две отделни пунктови кули. Тази композиция е характерна със запомнящия си силует и има редица визуални преимущества. Като минус могат да се посочат по-високите й строителни и експлоатационни разходи
– Вариант 2 е алтернативно предложение за разделяне на основните функции по хоризонтала, разполагане на хотелската част над офисната и формирането на линеарна сграда. По този начин се постигат редица икономии чрез по-стандартна конструкция, комбиниране на вертикалните комуникации, фасадни противопожарни стълби, минимално изложение Изток-Запад и други оптимизации. За да се избегне получаването на съответно по-монотонен външен облик, се предлага разполагането на фасадни зимни градини по височина на сградата, които да служат като акценти както в екстериора така и в интериора. Илюстрирана е също възможност за разполагане на колектори за слънчева електроенергия по южната фасада. Това би имало както икономически, така и културен ефект и би било директно свързано с зонирането на парцела за техническа инфраструктура.
Като цяло смятаме, че парцела е изключително перспективен за избраното предназначение, и че една балансирана комбинация от предложените решения и стратегии би довела до създаването на високоефективен и рентабилен комплекс.

Нуждаете се от такъв или друг проект?

Ние сме готови винаги да ви помогнем!

Свръжете се с нас