История

От създаването си през 1947 година, Техноимпортекспорт АД непрекъснато разширява обхвата на извършваните дейност и инженерингови услуги.

Техноимпортекспорт участва в изграждането на съвременната индустриална база на страната. Реализи­рани са над 1300 обекта в 36 страни. Богатият инженерингов опит, потенциала на квалифицирания персонал и ста­билните бизнес контакти с големи компании в целия свят, дават възможност на Техноиимпортекспорт да създава индустриални и инфраструктурни обекти от всякакъв мащаб, ка­то използва високи съвре­менни технологии.

Техноимпортекспорт, с помощта на научни инсти­тути, проектантски фирми и машиностроителни предприятия, е изнасял ком­плектни обекти и отделно оборудване на съвременно ниво.

Техноимпортекспорт е из­вършвал проучвателна дей­ност, проектиране, избор и доставка на ин­сталации и складови стопан­ства за нови обекти и такива в процес на реконструкция. Техноимпортикспорт е из­готвял технически и работни проекти самостоятелно, както и с помощта на водещи професионални инженери и проектанти.

Компанията е осигу­рявала квалифицирана работ­на ръка за монтаж и стро­ителни работи на договорна основа.

Техноимпортекспорт е из­вършвал ефикасни вносно-износни опе­рации, използвайки финансо­ви и икономически експерти.

Техноимпортекспорт е из­пълнявал проектите и договорните си задължения винаги с високо качество, в срок и вмествайки се в бюджетните рамки.

 

Сфера на дейност през периода 1947 – 2008:

 1. Енергетика
 2. Рудодобив и металургия
 3. Резервоарни складови сто­панства за нефт и нефтопродукти
 4. Противопожарни системи
 5. Кожарски предприятия
 6. Оранжерии и допълнител­ни съоръжения
 7. Керамични предприятия
 8. Предприятия за хранител­ната и консервната промиш­леност
 9. Водопречиствателни съоръжения
 10. Предприятия за преработка на пластмаси
 11. Строителни инженери и квалифицирана работна ръка
 12. Други обекти и съоръжения
 13. Износ на резервни части за машини и оборудване

 

Услуги, предлагани от Техноимпортекспорт:

 1. Съображения за целесъоб­разност
 2. Подготвяне на тръжни документи
 3. Изготвяне на технически и работни проекти
 4. Комплектни инженерни ус­луги, включващи ноу-хау и лицензиране
 5. Монтажен надзор
 6. Строителни работи
 7. Опитни специалисти за въвеждане в експлоатация
 8. Инженери, работници и поддържащ персонал за дълговременна експлоатация на обекта.

 

Техноимпортекспорт е ла­уреат на международните награди "Африка" и "Златният Меркурий".